در حال بروز رسانی
فواصل:
ایستگاه مترو...................1 دقیقه
دانشگاه یاشار .................1 دقیقه
کمربندی.........................2 دقیقه
دانشگاه اِگه.....................5 دقیقه
بزرگترین مرکز خرید شهر....5 دقیقه
فرودگاه ........................25 دقیقه
چشمه..........................45 دقیقه
1. نشیمن + آشپزخانه
2. سرویس بهداشتی
3. بالکن
متراژ 
20.4 m2
4 m2
6.8 m2
36.7 m2
1. ورودی
2. نشیمن + آشپزخانه
3. اتاق خواب
4. سرویس بهداشتی
5. بالکن
متراژ 
2.9 m2
18.7 m2
10.2 m2
3.4 m2
13.2 m2
56.1 m2
1. ورودی + راهرو
2. نشیمن + آشپزخانه
3. اتاق خواب
4. اتاق خواب والدین
5. سرویس بهداشتی
6. بالکن
متراژ 
6.5 m2
24 m2
10 m2
14.7 m2
3.9 m2
31.8 m2
102.7 m2
1. ورودی + راهرو
2. نشیمن 
3. آشپزخانه
4. اتاق خواب 1
5. اتاق خواب 2
6. اتاق خواب والدین
7. سرویس بهداشتی 
8. سرویس بهداشتی
9. اتاق لباسشویی
10. بالکن
متراژ 
11.9 m2
27 m2
8.9 m2
9.4 m2
9.4 m2
20.7 m2
4.6 m2
3.9 m2
2.1 m2
29.4 m2
144.2 m2
1. ورودی + راهرو
2. آشپزخانه
3. نشیمن
4. اتاق خواب 1
5. اتاق خواب 2
6. اتاق خواب والدین
7. سرویس بهداشتی 
8. سرویس بهداشتی
9. بالکن
متراژ 
12.2 m2
12 m2
24 m2
10.2 m2
10.7 m2
17.3 m2
2.9 m2
3.9 m2
43.1 m2
153.2 m2
1. ورودی + کریدور
2. نشیمن
3. آشپزخانه
4. دستشویی
5. تراس باغ
6. سرسرا
7. اتاق خواب 1
8. اتاق خواب 2
9. اتاق خواب والدین
10. سرویس بهداشتی
11. سرویس بهداشتی
12. بالکن
متراژ 
11.9 m2
34 m2
13.3 m2
3.7 m2
29.9 m2
9 m2
12.4 m2
9.2 m2
18.9 m2
4.6 m2
5.7 m2
8.5 m2
216.4 m2
1. ورودی + کریدور
2. نشیمن
3. آشپزخانه
4. اتاق خواب 1
5. اتاق خواب 2
6. اتاق خواب 3
7. اتاق خواب والدین
8. سرویس بهداشتی
9. سرویس بهداشتی 
10. بالکن
11. بالکن 2
12. اتاق لباسشویی
متراژ 
18.7 m2
39.9 m2
14.8 m2
10.2 m2
13.6 m2
10.5 m2
17.3 m2
3.3 m2
4.5 m2
16.1 m2
29.4 m2
1.3 m2
201.6 m2
1. ورودی + کریدور
2. نشیمن
3. آشپزخانه
4. دستشویی
5. اتاق خواب والدین
6. سرویس بهداشتی 
7. استخر
8. بالکن
9. کریدور
10. اتاق خواب 1
11. اتاق خواب 2
12. اتاق خواب 3
13. سرویس بهداشتی 
14. سرویس بهداشتی 
متراژ 
14.6 m2
36.3 m2
12.1 m2
2.9 m2
17.1 m2
5 m2
12.3 m2
103.9 m2
6.7 m2
10.4 m2
13.2 m2
10.3 m2
3 m2
5.8 m2
302.6 m2
Top